Jak zmírnit ekonomické dopady koronavirové krize?

Koronavirová krize těžce dopadne nejen na nízkopříjmové domácnosti a živnostníky, ale i na střední třídu. Výrazně zasáhne také domácnosti, které v současnosti čelí jedné či více exekucím nebo jsou v procesu oddlužení. Dopadne ale také na zaměstnavatelevěřitele či soudy. Je potřeba myslet na všechny a přijmout takové kroky, které zmírní nejvážnější ekonomické dopady.

Desatero Dopouručení pro poslance

  1. Nevyvolávejte svými výroky na sociálních sítích nebo do médií paniku směrem k dlužníkům, věřitelům, soudům ani exekutorům 
  2. Dočasně pozastavte mobiliární exekuce a navyšte limity na dražby obydlí /SCHVÁLENO/
  3. Zrušte exekuční zabavitelnost daňového bonusu na děti /SCHVÁLENO/
  4. Přijměte tzv. čistou teritorialitu (princip jeden dlužník = jeden exekutor a nezávislé přidělování exekutorů exekučními soudy) /V LEGISLATIVNÍM PROCESU/
  5. Přijměte automatické zastavování bezvýsledných exekucí /V LEGISLATIVNÍM PROCESU/
  6. Přijměte chráněný účet bránící dvojím exekučním srážkám z příjmů
  7. Převeďte správu centrální evidence exekucí pod Ministerstvo spravedlnosti (aktuálně spravuje Exekutorská komora ČR)
  8. Odstraňte rozdíl mezi exekučními a insolvenčními srážkami, který dlužníky demotivuje od vstupu do oddlužení
  9. Odstraňte povinné třicetiprocentní splacení dluhů i u starších oddlužení (týká se zhruba 90 tisíc ze 110 tisíc oddlužení) /SCHVÁLENO/
  10. Implementujte evropskou směrnici umožňující odlužení podnikatelů za 3 roky bez bariér a stejná pravidla vztáhněte i na spotřebitele

Některé z výše uvedených návrhů jsou součástí legislativních návrhů ve stavu legislativních nouze, jiné jsou předmětem standardního legislativního procesu. Podpořte tato jednání a napiště svým poslancům.

 

Desatero doporučení pro zaměstnavatele

  1. Sledujte aktuální informace o opatřeních na podporu zaměstnanosti Antivirus - manuál pro zaměstnavatele
  2. Informujte se o vašich nárocích na finanční kompenzace, včetně tzv. kurzarbeitu, tedy kompenzace mezd, u příslušného Úřadu práce
  3. Využijte daňových úlev, resp. odkladů záloh sociálního pojištění za zaměstnance apod.
  4. Využijte refundace v případě, že jsou vaši zaměstnanci v karanténě
  5. Mluvte se svými zaměstnanci o současné situaci (poradit se jak na to můžete s organizací Nevypusť duši)
  6. Nasměrujte zaměstnance, kteří se dostali kvůli snížení platů do finanční tísně, na občanské a dluhové poradny
  7. Sledujte změny nezabavitelné částky, která se mění od 1. dubna a další změna nastane 1. července
  8. Využijte k výpočtu srážek ze mzdy kalkulačky na portále ministerstva spravedlnosti 
  9. Nezapomeňte, že došlo ke zrušení srážek u daňového bonusu
  10. Nezapomeňte, že v případě vyplacecní odstupného má zaměstanenc nárok na tolik nezabavitelných částek, kolik měsíců odstupné pokrývá

O všech změnách nejen nezabavitelné částky a srážek z mezd se můžete rovněž poradit s námi.

 

Desatero doporučení pro obce a města

  1. Aktivně šiřte informace o možnostech pomoci obyvatelům ve finanční tísni
  2. Zvažte odklad, snížení nebo odpuštění nájemného v obecních bytech a prostorách
  3. Zvažte odklad, snížení nebo odpuštění poplatků za odpad, psa a další  
  4. Včas komunikujte s dlužníky a buďte shovaví, zvažte odklad splátek, navrhujte splátkové kalendáře a pozastavte vymáhání prostřednictvím exekucí
  5. Vyhledejte, propojte a zorganizujte záchrannou síť odborných organizací
  6. Vyčleňte pracovníka majícího na starost jejich koordinaci a komunikaci s veřejností
  7. Jednejte a využívejte konzultací s odbornými institucemi – bezplatné dluhové poradny, poradenské sociální služby
  8. Odkazujte aktivně veřejnost na občanské a dluhové poradny a sociální služby
  9. Mapujte stav zaměstnanosti na vašem území
  10. Spolupracujte s významnými zaměstnavateli a Úřadem práce na vašem území

Doporučení byla vypracována ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které se věnují dluhovému poradenství (zejména Člověk v tísni, Rubikon centrum, Charita ČR, DROM a další) a Agenturou pro sociální začleňování.

 

 

Užitečné odkazy:

Nahoru