Společné vyjádření neziskových organizací k novele exekučního řádu

Člověk v Tísní, Charita ČR, Institut prevence a řešení předlužení, RUBIKON Centrum a Rekonstrukce státu ve společném vyjádření podporují Senát ve schválení novely exekučního řádu ve znění pozměňovacího návrhu Výboru pro sociální politiku a pozměňovacího návrhu senátora Jana Holáska. Ve vyjádření jsou podrobněji rozepsány přínosy jednotlivých pozměňovacích návrhů i přínosy novely exekučního řádu schválené v Poslanecké sněmovně.
Společné vyjádření neziskových organizací k novele exekučního řádu

Společné vyjádření neziskových organizací k novele exekučního řádu

(tisk č. 96 - novela občanského soudního řádu a exekučního řádu)

 

Organizace Člověk v tísni, Charita ČR, Institut prevence a řešení předlužení, RUBIKON Centrum a Rekonstrukce státu podporují, aby Senát schválil novelu exekučního řádu ve znění pozměňovacího návrhu Výboru pro sociální politiku a chystaného pozměňovacího návrhu senátora Jana Holáska, který bude upravovat některé aspekty zastavování exekucí.

 

Novela exekučního řádu ve znění uvedených pozměňovacích návrhů povede k zásadnímu posílení pozitivních změn přijatých v poslanecké Sněmovně (např. řešení historické zátěže, “milostivé léto” či tzv. humanizace mobiliárních exekucí - podrobněji rozebráno níže). Zároveň se jedná o úpravy, jejichž akceptovatelnost byla potvrzena napříč politickými stranami včetně zástupců klíčových poslaneckých klubů a je tak vysoká šance na jejich přijetí oběma komorami.

 

Jsme si vědomi významu a citlivosti tohoto tématu a zcela respektujeme suverenitu rozhodování obou komor Parlamentu. Naše postoje a závěry tedy předkládáme jako náš společný příspěvek do debaty a budeme velmi rádi za zvážení uvedených informací.

 

Přínosy PN Výboru pro sociální politiku a chystaného PN Jana Holáska

 

Nad rámec sněmovní verze přináší doporučené pozměňovací návrhy Výboru pro sociální politiku a senátora Jana Holáska tyto významné změny:

 

1) Řešení historické zátěže starých nevymahatelných exekucí, které vznikly v době nedostatečné regulace za již neplatných pravidel. Návrhy posilují funkčnost institutu zastavování bezvýsledných exekucí. Zde je však nutné uvést, že pro zajištění jeho funkčnosti je nezbytně nutné přijmout chystaný pozměňovací návrh senátora Holáska. Debata se vede o délce odkladu účinnosti tohoto opatření. V tomto bodě považujeme za racionální odklad účinnosti tak, aby nekolidoval s institutem tzv “milostivého léta”, který má být účinný 3 měsíce od 1.1.2022. A zároveň, aby bylo opatření účinné co nejdříve. Vzhledem k tomu máme za to, že vhodným odkladem účinnosti zastavování exekucí je maximálně 6 měsíců.

 

2) Řešení problému úroků, které rostou rychleji, než je dlužník schopen splácet. Nově by měl dlužník nejprve hradit jistinu a až poté příslušenství - nerostly by tak zbytečně úroky donekonečna a dluh by byl lépe splatitelný.

 

3) Vyvážení a dopracování humanizace mobiliárních exekucí. Přidává možnost zabavit exekutorem majetek nadstandardní hodnoty.

 

4) Důležité legislativně technické změny ministerstva spravedlnosti, které zajistí funkčnost a nespornost legislativy.

 

 

Další pozměňovací návrhy

 

S ohledem na zásadní význam výše uvedených opatření a poměrně širokou politickou shodu je nutno konstatovat, že je rizikové schválení dalších pozměňovacích návrhů, proti kterým se vymezují zástupci poslaneckých klubů, které mají většinu ve Sněmovně. Přijetí takových návrhů by totiž zřejmě vedlo k zamítnutí senátního návrhu jako celku včetně všech výše uvedených pozitivních změn.

 

Jako zásadní opatření všichni dlouhodobě podporujeme zavedení principu 1 dlužník = 1 exekutor. Navíc Charita ČR, Institut prevence a řešení předlužení, RUBIKON Centrum a Rekonstrukce státu dlouhodobě aktivně podporují, aby bylo přijetí tohoto principu spojeno se zavedením místní příslušnosti exekutorů s nezávislým určováním exekutora soudem (tzv. teritoriality).

 

Nicméně s ohledem na fakt, že se navzdory velkému úsilí nepovedlo nalézt potřebnou shodu mezi Sněmovnou a Senátem na legislativním řešení obsahujícím tato systémová opatření, bohužel nelze doporučit, aby byl součástí pozměňovacích návrhů schválených Senátem pozměňovací návrh Ústavně právního výboru, který teritorialitu a princip 1 dlužník = 1 exekutor zavádí. V případě jeho schválení je totiž avizováno ze strany poslaneckých klubů, které mají většinu hlasů ve Sněmovně, že senátní návrh nepodpoří, čímž by došlo i k zamítnutí dalších velmi zásadních změn (navíc za jistou nelze považovat ani následnou podporu původní sněmovní verze, pokud by senátní neuspěla).

 

Podporujeme však, aby byla podpora zavedení principu 1 dlužník = 1 exekutor v Senátu jasně deklarována, a to např. skrze doprovodné usnesení Senátu a iniciaci předložení takového legislativního návrhu, který bude mít potřebnou podporu v Senátu i Sněmovně.

 

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K NÁVRHU ZÁKONA A POZMĚŇOVACÍM NÁVRHŮM

 

PN Výboru pro sociální politiku a PN senátora Jana Holáska

 

Funkční systém zastavování marných exekucí

Řešení historické zátěže starých nevymahatelných exekucí, které vznikly v době nedostatečné regulace za již neplatných pravidel. Po 6 letech bezvýsledného vymáhání požádá exekutor věřitele o zaplacení zálohy na pokračování exekuce. Pokud věřitel zálohu nezaplatí, exekuce bude zastavena. Po 12 letech marného vymáhání budou exekuce zastaveny bez dalšího. Rozhodná lhůta 6, resp. 12 let se bude počítat i zpětně, tedy právě na nejproblematičtější historické exekuce, a nebude tak nutné čekat na jejich zastavení až do roku 2028, jak bylo v návrhu vzešlého z PS.

 

Pozměňovací návrhy poslance Holáska dále ruší četné nedůvodné výjimky z běhu rozhodné lhůty tak, aby bylo skutečně možné staré nevymahatelné exekuce zastavit.

 

Nekonečné dluhy - úhrada jistiny před příslušenstvím

Drobná změna s velkým dopadem, díky které nebude dlužník nejprve splácet stále rostoucí úrok, ale původní dluh (jistinu). Po splacení jistiny přestane úrok růst. Pro nízkopříjmové dlužníky s dluhy s vysokými sankcemi tak bude poprvé možné své dluhy splatit.

 

Digitalizace nahlížení do spisu

K nároku na zaslání spisu na datovém nosiči přibude možnost elektronický spis zpřístupnit na dálku.

 

Vyvážení a dopracování humanizace mobiliárních exekucí

Umožnění provedení mobiliární exekuce v případech, kdy dlužník disponuje majetkem, jehož hodnota přesahuje 36 násobek měsíční splátky. Úprava nahrávání hovorů se přizpůsobuje požadavkům GDPR.

 

Negativum pozměňovacích návrhů předložených všemi výbory Senátu

 

Zrušení povinné zálohy při zahájení exekuce

Vypouští se ustanovení o povinnosti věřitele uhradit zálohu na náklady exekuce po podání exekučního návrhu. Povinná záloha měla odrazovat od zahajování dopředu zjevně nevymahatelných exekucí (typicky by se například jednalo o exekucí, která je 10. a další v pořadí).

 

Přínosy novely exekučního řádu schválené v Poslanecké sněmovně

 

Humanizace mobiliárních exekucí

Cílem změny je především omezení mobiliárních exekucí a prevence užívání mobiliárních exekucí jako nástroje nezákonného nátlaku na dlužníky. Nově má být zcela znemožněno užití mobiliárních exekucí proti důchodcům, invalidním důchodcům a lidem, jimž dluh vznikl v dětství. Ostatní dlužníci by se mohli mobiliární exekuci vyhnout dobrovolným zaplacením 1500 korun až cca 7000 korun ze svého nezabavitelného minima v závislosti na výši jejich příjmu, a to každý měsíc. V případě vícečetných exekucí by mobiliární exekuce měla být vedena jen jedním exekutorem. Dále bylo zavedeno povinné nahrávání telefonátů mezi exekutorem a jeho zaměstnanci na straně jedné a dlužníkem na straně druhé jako prevence proti nátlakovým metodám.

 

Ukončení bagatelních exekucí

Jedná se o exekuce do 1500 Kč původní výše dluhu. Zastaveno tak bude několik set tisíc exekucí, které typicky začaly jako pokuta za nezaplacené jízdné v hromadné dopravě.

 

Milostivé léto - veřejnoprávní pohledávky

Časové omezená možnost zastavení dříve zahájených exekucí v případech, kdy je věřitelem veřejnoprávní instituce. K zastavení dojde v případě, že dlužník uhradí jistinu dluhu a 500 Kč na náklady exekutora.

 

Snížení penále za nezaplacení zdravotního nebo sociálního pojištění

Doposud bylo penále vyšší, než je maximální úrok v soukromé sféře. Jeho výše nyní bude se soukromým sektorem srovnána.

 

Uvádění celkové vymáhané povinnosti v centrální evidenci exekucí

Díky drobné technické změně budou v hlavním informačním zdroji o exekucích uvedeny vždy celé vymáhané částky s veškerým příslušenstvím i odměnami. Získáme tak data k celkové výši vymáhaných pohledávek, která dosud nejsou dostupná.

 

Nárok povinného na vydání elektronického spisu a informace o vymoženém plnění

Vznikne povinnost exekutora zaslat na vyžádání povinnému elektronický spis a informovat účastníka řízení jednou za rok o výši vymoženého plnění a o datu, kdy k vymožení došlo.

 

Opendata

Exekutorské komoře vznikne povinnost jednou za čtvrt roku bezplatně postkytnout statistická data z centrální evidence exekucí ve formě otevřených dat.

 

 

Za uvedené organizace:

Daniel Hůle a Šimon Pánek, Člověk v tísni

Iva Kuchyňková, Charita ČR

Radek Hábl, Institut prevence a řešení předlužení

Jana Kavková a Pavla Aschermannová, RUBIKON Centrum

Věnek Bonuš a Josef Karlický, Rekonstrukce státu

Zpět na přehled

Nahoru