Jaké povinnosti mají zaměstnavatelé vůči exekutorům?

Nových exekucí přibývá méně než v předchozích letech, Česko se přesto potýká s tzv. starými dluhy. Ty dopadají vedle dlužníka samotného i na jeho zaměstnavatele. Ten nese daleko větší zodpovědnost při vyplácení mezd nebo při provádění administrativních úkolů. Finanční i jiné náklady má pomoci snížit přijetí teritoriality exekutorů.  
Jaké povinnosti mají zaměstnavatelé vůči exekutorům?

Zaměstnavatel musí s exekutory komunikovat

Zaměstnavatelé lidí s exekucemi jsou vystaveni zvýšené administrativě kvůli exekucím, které jejich zaměstnanec má. S počtem exekucí jednoho člověka roste také počet exekutorů, kteří jsou mu přiděleni. V takovém případě musí zaměstnavatel řešit současně několik separátních exekučních příkazů od různých exekutorů. Taková administrativa jen nejen časově a finančně náročná, ale také značně riziková, protože zaměstnavatel se dostává do pozice, kdy musí provádět srážky ze mzdy svého zaměstnance správně, řádně a včas. V opačném případě mu hrozí pořádková pokuta až do výše 50 tisíc korun, popřípadě náhrada škody.

Nejschůdnější cestou v komunikaci mezi zaměstnavatelem a exekutorem je vzájemná dohoda, že veškeré žádosti mezi oběma stranami půjdou vždy oficiální písemnou cestou, aby byla komunikace podložená, průkazná a prokazatelná.

Jaká je hranice součinnosti mezi zaměstnavatelem a exekutorem?

Pro zaměstnavatele je většinou nejasná otázka, do jaké míry jsou povinni s exekutorem spolupracovat. Ocitají se totiž pod dvojím tlakem, na jedné straně hrozby exekutorů, pokud nesdělí požadované údaje, na straně druhé povinnost respektovat ochranu osobních údajů svých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Mezi základní informace, které je třeba exkutorovi vždy sdělit patří výše mzdy zaměstnance, typ pracovního poměru a jeho charakter, počet evidovaných exekucí včetně pořadí, počet vyživovaných osob a výše srážek ze mzdy. Většinou chce také exekutor po zaměstnavateli vědět, kde zaměstnanec bydlí a jeho mobilní a emailový kontakt. V případě, že jsou mu takové informace známy, může je zaměstnavatel exekutorovi poskytnout, aniž by se obával porušení zákona na ochranu osobních údajů. Pokud však takové informace zaměstnavateli známy nejsou, není jeho povinností je zjišťovat. 

Povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům s exekucemi

Rozváže-li zaměstnavatel se zaměstnancem s exekucemi pracovní poměr, musí o tom ihned obeznámit exekutora a dát mu informaci o provedených srážkách ze mzdy a pohledávkách, pro které byl nařízen výkon rozhodnutí. Zaměstnavatel totiž nese plnou zodpovědnost za správnost výpočtu srážek a jejich výplatu exekutorovi. 

Zaměstnavatel také řeší situaci, odkdy musí provádět srážky ze mzdy. V případě exekuce proti současnému zaměstnanci je rozhodujícím momentem den doručení exekučního příkazu zaměstnavateli. Od chvíle doručení exekučního příkazu má zaměstnavatel povinnost srážky z dosud nevyplacené mzdy provádět. V praxi ale zaměstnavatel čeká na vyrozumění o právní moci exekučního příkazu a srážky v mezidobí pouze tzv. deponuje. Vyplatit je smí až po obdržení vyrozumění soudního exekutora o právní moci exekučního příkazu. Pokud k zaměstnavateli nastoupí nový zaměstnanec, na jehož mzdu byla v předchozím zaměstnání uvalena exekuce srážkami ze mzdy, je povinen provádět srážky ze mzdy ode dne, kdy se o exekuci dozvěděl.

Proto by se měl zaměstnavatel o případné exekuci svých zaměstnanců dozvědět už při nástupu do zaměstnance, například vyplněním osobního dotazníku s prohlášením, že všechna tvrzení v něm jsou pravdivá a zaměstnanec nic nezamlčel. Dále by měl od každého zaměstnance požadovat zápočtový list a měl by si zjistit informaci, zda není zaměstnanec vedený v insolvenčním rejstříku. 

Kdy může říct zaměstnavatel „ne“ exekutorovi? 

Zaměstnavatel má právo odmítnout exekutorův požadavek na poskytnutí seznamu vlastních zaměstnanců. Dále nemá povinnost podat exekutorovi informaci na jména (ani kontakty na ně) osob vyživovaných exekuovaným zaměstnancem. Takové informace totiž nevedou k efektivnímu vedení exekučního řízení a jsou v podstatě pro exekutora nepodstatné. Zaměstnavatel má také právo nesdělovat exekutorovi informace, které mu nejsou známy. Při každé komunikaci s exekutorem, ať už kladné či záporné, by měl vždy dbát na to, aby byla vedena oficiální písemnou formou. Jestliže exekutor nezíská požadované informace od zaměstnavatele, je povinen si tyto informace zjistit sám, ze svých vlastních zdrojů.

Aktuální legislativní kroky

V současné době probíhají jednání o nové podobě občanského soudního řádu a exekučního řádu. Novela nově definuje a sjednocuje informace, které může exekutor po zaměstnavateli v rámci povinné součinnosti požadovat. Nejdiskutovanější změnou je pak zavedení tzv. teritoriality soudních exekutorů, která by mimo jiné znamenala, že bez ohledu na to, kolik má zaměstnanec exekucí, vždy by je vyřizoval jen jeden exekutor. To by mělo zásadní pozitivní dopad právě na snížení administrativní a finanční zátěže zaměstnavatelů, neboť by povinná součinnost probíhala u každého zaměstnance jen s jedním exekutorem. Navíc by zaměstnavatelé nemuseli hlídat pořadí jednotlivých exekucí, stačilo by zaslat exekuční srážku danému exekutorovi a ten by ji zaslal věřiteli, který je právě na řadě.

Pokud navržené změny získají dostatečnou politickou podporu, mohly by začít platit na přelomu let 2021 a 2022.

Zpět na přehled

Nahoru