náš Etický kodex

Etické zásady

 • Naše činnost je obecně založena na hodnotách práv občanských, lidských a sociální spravedlnosti.
 • Dbáme na dodržování práva u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřena zákonem, a dále se řídí Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony.
 • Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Respektujeme právo každého jedince na seberealizaci a svobodu rozhodování v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.
 • Dáváme přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby poskytujeme na nejvyšší odborné úrovni.
 

Pravidla etického chování

Ve vztahu ke klientovi

 • Jednáme tak, abychom chránili důstojnost a lidská práva svých klientů nejen ve vztahu k dalším institucím.
 • Chráníme klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Respektujeme pravidla mlčenlivosti dle přání klienta. Data a informace požadujeme s ohledem na jejich potřebu při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informujeme ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytneme bez jeho souhlasu.
  V případech, kde je to v souladu s platnými právními předpisy, umožňujeme účastníkům řízení nahlížet do spisů, které se řízení týkají.
 • Podporujeme klienta při řešení problémů týkajících se dalších sfér jeho života.
 • Odmítneme spolupráci s klientem, pokud to brání dodržení našich etických zásad.

 

Ve vztahu k poradenství a odbornosti

 • Snažíme se o udržení a zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod.
 • Zasazujeme se o zlepšení podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, že podněcujeme změny v zákonech, v politice státu i v politice mezinárodní.
 • Upozorňujeme na možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují.

 

naši zaměstnanci 

 • Aktivně ovlivňují sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům.
 • Respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledávají a rozšiřují spolupráci s nimi a tím zvyšují kvalitu poskytovaných služeb.
 • Iniciují a zapojují se do diskusí týkajících se etiky se svými kolegy a jsou zodpovědní za to, že jejich rozhodnutí budou eticky podložená.
 

 

Nahoru