Přehled nejdůležitějších změn v exekucích

Novela exekučního řádu, kterou poslanci po dvou letech schválili v loňském červenci, přináší řadu úprav představující největší změny v exekucích za mnoho let. Mezi ty nejdůležitější patří například přednostní splácení jistiny či ukončování exekucí do 1500 Kč. Přehled změn najdete v tomto článku.
Přehled nejdůležitějších změn v exekucích

Přednostní splácení jistiny (účinnost od 1.1. 2022 pro všechny exekuce)
Splátky v exekuci budou nově připisovány nejdříve na náklady exekuce a jistinu, až poté na úroky z prodlení, smluvní pokuty, penále a naposledy na náklady oprávněného.

Ukončování exekucí do 1500 Kč (účinnost od 1.1. 2022 pro všechny exekuce)
Bezvýsledné exekuce do 1500 Kč na jistině budou ukončeny, pokud se za poslední 3 roky nic nevymohlo a věřitel nesloží zálohu na jejich pokračování ve výši 500 Kč.
V případě ukočení dostane věřitel zpět 30 % z dlužné jistiny formou slevy na dani a exekutor 1050 Kč bez DPH. Náhrada je možná jen za 5 řízení u jednoho dlužníka.

Zastavování všech bezvýsledných exekucí ze zákona (účinnost 1.1.2023 pro všechny exekuce)
Bezvýsledné exekuce budou zastaveny, pokud se za min. posledních 6 nevymohlo ani tolik, aby to pokrylo náklady exekuce a věřitel nesloží zálohu 500 Kč na pokračování. Prodloužení je možné jen dvakrát. Po 12 letech se bezvýsledné exekuce zastavují i bez souhlasu věřitele.
Výjimkou jsou exekuce na dlužné výživné, náhrada újmy z úmyslných trestných činů, ublížení na zdraví atp. Takové exekuce zastaveny nebudou.

Omezení mobiliárních exekucí (účinnost od 1.1.2022 jen pro nové exekuce)
Mobiliární exekuce není možná u starobních důchodců (důchod < minimální mzda), invalidních důchodců 2. a 3. stupně a dětských exekucí. V ostatních případech lze odvrátit prodej majetku zákonným splátkovým kalendářem. Tam kde probíhají srážky z příjmu a současně nejsou přednostní pohledávky, tak stačí hradit měsíčně exekutorovi stejnou částku, jako je strhávána z příjmu, min. však 1500 Kč. V ostatních případech je povinnost platit 1500 Kč měsíčně.
Zároveň mobiliární exekuci může vést jen jeden exekutor. Ostatní musí čekat v pořadí.
Výše uvedená pravidla se nevztahují na exekuce na dlužné výživné, náhradu újmy z úmyslných trestných činů, ublížení na zdraví atp.

Celková vymáhaná částka a věřitel nově v CEE (účinnost 1.1.2022 pro všechny exekuce)
Nově bude centrální evidence exekucí a výpisy z ní obsahovat informaci o věřiteli a celkovou vymáhanou částku (dosud to byla jen jistina). Částka bude aktualizována vždy k 31.12.

Povinné nahrávání hovorů (účinnost od 1.7.2022 pro všechny exekuce)
Telefonická komunikace mezi exekutorem nebo jeho zaměstnanci a dlužníkem budou nově povinně nahrávány a uloženy ve spisu.

Nárok na spis v elektronické podobě (účinnost od 1.1.2022 jen pro nové exekuce)
Exekutor je povinen na písemnou žádost zaslat spis na datovém nosiči (k jinému exekutorovi či na jakoukoli adresu) nebo jej zpřístupnit elektronicky.

Nárok zaměstnavatelů na náhradu nákladů (účinnost od 1.1.2022 jen pro nově vydané exekuční příkazy)
Zaměstnavatelé mohou nově uplatnit náhradu ve výši 50 Kč za zaměstnance v exekuci, kterému jsou prováděny srážky ze mzdy. Tato částka se odečte z exekuční srážky - tedy platí ji zaměstnanec).

Open data o exekucích (účinnost od 1.1.2023)
Exekutorská komora má nově povinnost zveřejňovat každé tři měsíce otevřená data o exekucích v zákonem stanoveném rozsahu.

Snížení penále u zdravotního a sociálního pojištění (účinnost od 1.1.2022 jen pro nové dluhy)
Penále se snižuje ze současných 18,25 % na zákonný úrok z prodlení (8 % + REPO sazba ČNB). 
 

Zpět na přehled

Nahoru